• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Дипломная:
Тема:

Аналіз стратегії управління персоналом на підприємстві (на прикладі ТОВ «Золотекс»)

Предмет:

Управление персоналом (Менеджмент)

Страниц: 84
Автор: Пикалова Светлана Андреевна
Цена:
5000  руб.
Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування і внесення практичних рекомендацій щодо стратегії управління персоналом на підприємстві.
Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань:
– дослідити поняття персоналу підприємства та його класифікацію;
– визначити цілі, принципи, методи управління персоналом;
– розглянути сутність та основні елементи стратегії управління персоналом на підприємстві;
– проаналізувати стратегію управління персоналом на ТОВ «Золотекс» та виявити недоліки її практичної реалізації;
– розробити удосконалену стратегію управління персоналом для ТОВ «Золотекс»
–запропонувати методи застосування зарубіжного досвіду стратегічного управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Об’єктом дослідження є персонал підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти стратегії управління персоналом на підприємстві.
Методи дослідження. У ході дослідження використано такі методи пізнання: метод системного підходу, метод структурно-логічного аналізу, методи аналізу даних, методи статистичного, кількісного та якісного аналізу. В роботі для наочності аналітичного матеріалу було використано графічний і табличний методи.
Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що впровадження розроблених методик до вдосконалення стратегії управління персоналом на підприємстві надасть можливість створити ефективну систему управління персоналом ТОВ «Золотекс» й інших підприємств та сприятиме раціональному використанню наявних людських ресурсів.
Методологічною, теоретичною та інформаційною основою дипломної роботи є наукові праці провідних вітчизняних і закордонних учених у галузі менеджменту та стратегічного управління, офіційні документи, статистичні дані, фінансова звітність ТОВ «Золотекс».
ВСТУП……………………………………………………………….....….. 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ .……...................... 8

1.1. Поняття персоналу підприємства та його класифікація……….………………………........................... 8

1.2. Управління персоналом: цілі, принципи, методи…… 14

1.3. Сутність та основні елементи стратегії управління персоналом на підприємстві................................................. 22

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………. 32

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Золотекс»…..……………………………………………… 32

2.2. Особливості стратегії управління персоналом на аналізованому підприємстві……………… ………………. 40

2.3. Недоліки практичної реалізації стратегії управління персоналом на ТОВ «Золотекс»…………………………... 49

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ….

3.1. Розробка удосконаленої системи управління персоналом ТОВ «Золотекс»……………………………… 55

3.2. Застосування зарубіжного досвіду стратегічного управління персоналом на вітчизняних підприємствах…. 62

3.3. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів …………………………………………………….. 69

ВИСНОВКИ.................................................................................................. 75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………......................... 82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрушів Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушін, О. Є. Кузьмін. – Львів : Світ, 2011. – 377 с.
2. Армстронг М. Практика управління людськими ресурсами: [навч. посіб.] / М. Армстронг. – СПб. : «Питер», 2010. – 832 с.
3. Базарів Т. Ю., Маліновський П. В. Управління персоналом в умовах кризи : [підручник] / Т. Ю.Базарів, П. В.Маліновський. – К. : Либідь, 2008. – 235 с.
4. Бай С. І. Особливості управління персоналом організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища / С. І. Бай, Г. Є. Мошек // Інноваційна економіка. – 2013. – №4. – С. 27– 31.
5. Балабанова Л. В. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Л. В. Балабанова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2013. – 471 с.
6. Беляцкий Н. П., Сергеев С. А. Управление персоналом: [учебник] / Н. П. Беляцкий, С. А. Сергеев. – М.: "Интерпрессервис", 2009. – 412 с.
7. Бєсєдін В. Н. Основи менеджменту: [підручник] / В. Н. Бєсєдін. – К. : Генеза, 2010. – 400 с.
8. Бізюкова І. В. Кадри управління: підбір й оцінка: [підручник] / І. В. Бізюкова. – К. : Економіка, 2011. – 312 с.
9. Білорус Т. В. Взаємозв’язок цілей підприємства та системи управління кадровим потенціалом / Т. В. Білорус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №1. – С. 23 –27.
10. Білорус Т. В. Методика обґрунтування кадрової стратегії підприємства / Т. В. Білорус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №8. – С. 46–53.
11. Бойко О. С. Наука управління персоналом : [навч. посіб.] / О. С. Бойко. – Львів : Галичина, 2013. – 312 с.
12. Братченко В. Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах / В. Ф. Братченко // Персонал. – 2012. – № 2. – С.24–27.
13. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством / В. О. Василенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 400 с.
14. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації : [навч. посіб.] / М. Д. Виноградський. – К.: Кондор, 2010. – 598 с.
15. Винокурова Л. Е. Основи охорони праці : [навч. посіб.] / Л. Е. Винокурова. – К. : Наука, 2013. . – 383 с.
16. Виханский О. С. Менеджмент: [учебник] / О. С. Виханский. – М. : Экономист, 2010. – 336 с.
17. Грінченко. А. М. Стратегія та тактика антикризового управління підприємством / А. М. Грінченко. – К: Основи, 2011. – 230 с.
18. Даноливич М. Л. Стратегія: характеристика, властивості та основні підходи / М. Л. Даноливич // Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2011–№6. –С. 223–227.
19. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації : [навч. посіб.] / Г. А. Дмитренко. – К. : МАУП, 2010. – 188 с.
20. Егоршин А. П. Управление персоналом: [научное издание] / А. П. Егоршин. – Нижний Новгород : НИМБ, 2010. – 720 с.
21. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : [навч. посіб.] / В. Ц. Жидецький. – Львів : Афіша, 2010. – 320 с.
22. Завадський Й. С. Менеджмент / Й. С. Завадський. – К. : Екос, 2009. – 342 с.
23. Звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Золотекс»
24. Ігнатьєва І. А. Стратегічне управління / І. А. Ігнатьєва. – К. : Видавничий дім “Скарби”, 2012. – 128 с.
25. Каніщенко Г. Стратегічний менеджмент / Г. Каніщенко. – К.: СЕUME, 2009. – 160 с
26. Карташов С. А. Персонал:словник понять та визначень / А. С. Карташов. – К. : Екзамен, 2010. – 345 с.
27. Коваленко М. А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства: [навч. посіб.] / М. А. Коваленко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 288 с.
28. Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 14 червня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові). – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 88 с.
29. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР// Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.
30. Колпаков В. М. Стратегический кадровый менеджмент : [учеб. пособие] / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко. – К.: МАУП, 2010. – 752 с.
31. Кравченко Т. С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту / Т. С. Кравченко // Персонал. – 2013. – № 7. – С.12–17.
32. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми : [навч. посіб.] / В. І. Крамаренко. – Київ ЦУЛ, 2009. – 272 с.
33. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту / Г. І. Кіндрацька. – Львів : Кінапрі ЛТД, 2011. – 364 с.
34. Крушельницька О. В. Мельничук Д. П. Управління персоналом : [навч. посіб.] / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К., "Кондор", 2008. – 296 с.
35. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : [підручник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2009. – 416 с.
36. Маніє 3. О. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / 3. О.Маніє, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2010. – 355 с.
37. Маковець А. Ю. Менеджмент: прийняття рішень і ризик : [навч. посіб.] / А. Ю. Маковець. – К.: КНЕУ, 2011. – 316 с.
38. Маркіна І. А. Менеджмент підприємства: [навч. посіб.] / І. А. Маркіна. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2010. – 268 с
39. Мельник О. Г. Основи менеджменту: [підручник] / О. Г. Мельник. – К. : «Академвидав», 2011. – 416 с.
40. Менеджмент : [навч. посіб.] / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська . – Вінниця : Нова книга. – 2013. – 416 с.
41. Менеджмент организиций : [учеб. пособ.] / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко. – К.: КНТ, 2012. – 688 с.
42. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2005 – 398 с.
43. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством / Б. М. Мізюк. – Львів : “Коопосвіта”, 2012. – 388 с.
44. Міщенко А. П. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / А. П. Міщенко. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2010. – 336 с.
45. Морщенок Т. С. Обґрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства / Т. С. Морщенок // Держава і регіони. – 2013. – №5. – С. 216–221.
46. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / М. І. Мурашко. – К. : Товариство «Знання», 2009. – 311 с.
47. Наумов А. І. Стратегічний менеджмент / А. І. Наумов. – К. : Знання, 2010. – 252 с.
48. Немцов В. Д. Менеджмент організацій : [навч. посіб.] / В. Д. Немцов. – К. : ТОВ «Екс Об», 2009.– 384 с.
49. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [навч. посіб.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. –К. : Академвидав, 2010. – 568 с.
50. Осовий Г . В. Соціально-трудові відносини: питання теорії та практики : [навч. посіб.] / Г . В. Осовий, В. І. Жуков та ін. – К. : АПСВ, 2009. – 411 с.
51. Охріменко А. Г. Основи менеджменту : [навч. посіб.] / А. Г. Охріменко. – К.: ЦНЛ, 2012. – 130 с.
52. Пархоменко Н. А. Середовище стратегічного управління персоналом / Н. А. Пархоменко // Науковий вісник ЛНАУ. – 2014. – №1. – С. 172–180.
53. Петрова І. Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І. Л. Петрова // Управління персоналом в організаціях. – 2010. – №6. – С. 214–223.
54. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика / О. А. Подсолонко. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 370 с.
55. Про оплату праці: Закон України від 24 березня1995 № 108/95-ВР // Голос України. – 1995 р. – № 12. – С. 127.
56. Про охорону праці: Закон України від від 14.10.1992 № 2694-XII// ВВР України. – 1992 р. – № 3. – С. 126.
57. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 № 887-XII // ВВР України. – 1991 р. – № 5. – С. 153.
58. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII // Голос України. – 1992 р. – № 2. – С. 142.
59. Романюк Л. М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом / Л. М. Романюк // Економічні науки. – 2010. – Вип.17. – С. 210–218.
60. Савельєва В. С. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : Професіонал, 2010. – 336 с.
61. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: [навч. посіб.] / В. А.Савченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 351 с.
62. Стельмашенко О. В. Комплексна система стратегічного управління персоналом підприємства / О. В. Стельмашенко. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 24. – С. 197–277.
63. Стадник В. В. Менеджмент : [підручник] / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с.
64. Статут ТОВ «Золотекс»
65. Травин В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин. – М. : Дело, 2009. – 336 с.
66. Тренев Н. Н. Стратегическое управление: [учеб. пособ.] / Н. Н. Тренев. – М. : ПРИОР, 2011. – 282 с.
67. Управління персоналом: конспект лекцій / В. М. Гончаров, О. В. Додонов. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2010. – 271 с.
68. Уріна В. М. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. М. Уріна. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2011. – 348 с.
69. Хміль Ф. І. Основи менеджмента : [підручник] / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2009. – 608 с.
70. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : [навч. посіб.] / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.
71. Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом : [навч.-метод.посібник] / В. О.Храмов, А. П. Бовтрук. – К. : МАУП, 2010. – 112 с.
72. Шершньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ,2010. – 372 с.
73. Шокун В. В. Основи менеджменту : [навч. посіб.] / В. В. Шокун, Т. І. Пішеніна. – К. : Ун-т України, 2010. – 340 с.
Полностью доработана. Защищена на отлично.
Сдана на "5"

Оценка работы: (4.19 / 5, голосов: 19)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
3200 руб.
91
Дипломная
ВИЭиСУ
Заказать помощь
4000 руб.
91
Дипломная
ВИЭиСУ
Заказать помощь
350 руб.
26
Контрольная
Харьковский региональный институт государственного управления
Заказать помощь
200 руб.
10
Контрольная
ЮУПИ
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Аналіз стратегії управління персоналом на підприємстві (на прикладі ТОВ «Золотекс») ". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.