• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Курсовая:
Тема:

Поняття злочину та його ознаки

Предмет:

Уголовное право

Страниц: 33
Автор: Ирина Михайлова
Цена:
1640  руб.
ВСТУП

З моменту прийняття та вступу у дію першого Кримінального кодексу незалежної України розпочалася робота із забезпечення правильного його розуміння, справедливого застосування та подальшого вдосконалення. У порівнянні зі старим, новий Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року змінив значну кількість кримінально-правових інститутів, одночасно з'явилася низка істотно нових загальних положень закону про кримінальну відповідальність. Серед них особливу увагу привертає вирішення питання про поняття та класифікацію злочинів.
Класифікація злочинів є однією з актуальних проблем в кримінальному праві, що має велике теоретичне і практичне значення.
Досягнення якісно нового стану суспільства в умовах реального суверенітету потребує не лише докорінних перетворень у всіх сферах життя - політиці, економіці, соціальній і духовній, а й подолання негативних явищ, що ще існують на сьогодні.
Серед них особливого значення набуває посилення боротьби зі злочинністю і правопорушеннями.
Як відомо, питома вага злочинності в останні роки має стійку тенденцію до зростання.
Сьогодні, в час економічної кризи, в Україні дуже різко зростає рівень злочинності та збільшується кількість тяжких злочинів. Причинами цього є як політична нестабільність, так і скрутне економічне становище нашої держави. На думку українських науковців-криміналістів, саме економічні проблеми є одним із приводів до вчинення такої великої кількості злочинів на Україні. Саме тому за таких умов різко зростає значення кримінально-правових норм, які покликані забезпечувати охорону суспільних відносин нашої держави від злочинних посягань та використання яких є необхідною умовою притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.
Притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності – це дуже складна і довготривала процедура. Основним в цій процедурі є встановлення у діях злочинця передбаченого кримінальним законом злочину, а точніше складу злочину.
Встановлення класифікації злочинів вимагає наявності у працівників правоохоронних органів певних знань та особливостей застосування норм кримінального права. Вивченням особливостей застосування кримінальних норм займається наука кримінального права. Всі дослідження науковців криміналістів у галузі застосування норм кримінального права складають вчення кримінального права.
Класифікація злочинів дається в Загальній частині кримінального права і має важливе значення для практичного застосування кримінального закону.
Дана курсова робота складається з теоретичної і практичної частин.
В теоретичній частині поставлені такі задачі як:
1) Розглянути поняття злочину та його ознаки.
2) Розкрити значення ч.2 ст.11 КК України для розуміння поняття злочину.
3) Проаналізувати відмінність злочину від інших правопорушень.
4) Дослідити поняття, значення класифікації злочинів.
Метою практичної частини є розв’язання життєвої ситуації.
ВСТУП ……………………………………………………………….. 2

1. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ…………….………. 4

2. ЗНАЧЕННЯ Ч.2 СТ.11 КК УКРАЇНИ ДЛЯ

РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ …………………….……… 14

3. ВІДМІННІСТЬ ЗЛОЧИНУ ВІД ІНШИХ

ПРАВОПОРУШЕНЬ ………………………………………….…….. 16

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ……………………………………. 19

ВИСНОВОК …………………………………………………………… 25

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ………………………………………….. 27

ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………. 31

\\r\\n1. Кримінальний Кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року, остання редакцiя вiд 14.01.2009р., офіційний сайт Верховної ради України http://zakon.rada.gov.ua/.\\r\\n2. Бабаев В. К. Советское право как логическая система. - М., 1978.\\r\\n3. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие / Под ред. Н. И. Загородникова - М.: МВШМ МВД СССР, 1983.\\r\\n4. Клименко В. Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний Вісник України. - 2001. - 9-15 червня.\\r\\n5. Козлов А.П. Понятие про преступления. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. -819с.\\r\\n6. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.\\r\\n7. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського. - К: Атіка, 2001.\\r\\n8. Кримінальне право України. Курс лекцій. – К., 2002.\\r\\n9. Матишевський П. С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. - К.: А.С.К., 2001.\\r\\n10. Музика Д.Л., Горбата Л.І Про класифікацію злочинів // Пробл. пенітенціар. теорії і практики. - К.: РВВ КІВС, 2002. -Вип. 7.-С. 42-49.\\r\\n11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. Загальна частина. - К.: Форум, 2001.\\r\\n12. Понятие преступления // Энциклопедия уголовного права. - СПб.: Проф. Малинин, 2005. -Т.З. - 522 с.\\r\\n13. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Л.: ЛГУ, 1984.- 135с.\\r\\n14. Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деяния. - К.: Вища шк., 1992.
Курсовая защищена на отлично.
курсова робота складається з теоретичної та практиячної частини, це авторська робота, якій немає аналогів

Оценка работы: (4.61 / 5, голосов: 19)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
3840 руб.
62
Дипломная
Москва
Заказать помощь
1640 руб.
28
Курсовая
Москва
Заказать помощь
1640 руб.
43
Курсовая
ХАРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Заказать помощь
1640 руб.
41
Курсовая
ХАРКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Поняття злочину та його ознаки". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.