• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
 • Реферат
 • Курсовая
 • Дипломная
 • Контрольная
 • Отчет
 • Доклад
 • Учебник
 • Шпаргалка
 • Эссе
 • Монография
 • Главная
 • Физика
 • Обеспечение дальней связи на основе цифровых систем передачи данных

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Дипломная:
Тема:

Обеспечение дальней связи на основе цифровых систем передачи данных

Предмет:

Физика

Страниц: 135
Автор: Ляшенко Сергей
Цена:
3840  руб.
Оптичний кабель (ОК) призначений для передачі інформації, що міс-титься в модульованих електромагнітних коливаннях оптичного діапазону. В даний час використовується діапазон довжин хвиль від 0.8 до 1.6 мкм, що відповідає ближнім інфрачервоним хвилям. У майбутньому можливе розши-рення робочого діапазону в область далеких інфрачервоних хвиль з довжи-нами хвиль від 5 до 10 мкм. Оптичний кабель містить один або декілька світ-ловодів. Світловод - це направляюча система для електромагнітних хвиль оп-тичного діапазону. Практичне значення мають тільки волоконні світловоди, виготовлені з високо прозорого діелектрика: скла або полімеру. Для концен-трації поля хвилі поблизу осі світловоду використовується явище перелом-лення і повного відбиття у волокні з показником переломлення, що зменшу-ється від осі до периферії плавно або стрибками. Світловод складається з оп-тичного волокна і покриття. Оптичне волокно (ОВ) зі скла виготовляється звичайно з зовнішнім діаметром 100 150 мкм. Конструкція ОВ показана на рис.2.2. Оптичне волокно складається із сердечника з показником перелом-лення n1 і оболонки з показником переломлення n2, причому n1>n2. Специ-фікою ОВ є їхня висока чутливість до зовнішніх механічних впливів. Квар-цове оптичне волокно має малий температурний коефіцієнт розширення, ви-сокий модуль пружності і низьку межу пружного розтягання; при відносному подовженні 0.5 1.5% воно ламається. Обрив волокна відбувається в перети-ні, найбільш ослабленими мікротріщинами, що виникають на його поверхні. Мікротріщини розвиваються при влученні на поверхню вологи, тому міц-ність непокритого волокна швидко зменшується, особливо у вологій атмос-фері. Механічні характеристики оптичного волокна, що надходить на кабе-льне виробництво, настільки ж важливі і підлягають такій же ретельній пере-вірці, як і оптичні його параметри.
АННОТАЦИЯ

Ляшенко С.Н. Обеспечение дальней связи на основе цифровых систем передачи данных.

Квалификационная работа на соискание квалификации магистра по специальности 8.091004 технологии и средства телекоммуникаций. Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2001.

Квалификационная работа магистра посвящена проблемам орагниза-ции максимального расстояния передачи данных с помощью цифрових сис-тем передачи информации

В объёме данной работы проведено накопление и систематизация ма-териалов относительно разработки устройств ВОЛС в частности оптичес-ких передатчиков, оценка проблемы перевода на ВОЛС основных линий пе-редачи первичной сети телекомуникационной системы Украины.

По результатам проведёной роботи могут проводиться дальнейшие исследования в сфере волоконно-оптических систем передачи данных. Также с помощью материалов данной работи может мыть проведён добор инфор-мации для включения её в учебный процесс (в частности учебная дисципли-на «Елементы волоконно-оптических систем связи»). В соответствии мето-дики расчёта приведённой в данной работе могут быть проведены расчёты оптических передатчиков, используемых в сетях с другими параметрами.Ключевые слова: оптическое волокно, система передачи данных, ли-ния связи, система управления, полоса пропускания, затухание сигнала, ин-формационная емкость, когерентное излучение, дисперсия света, нелинейные искажения, случайная ошибка, уплотнение каналов, поток информации, оп-тический приемник, оптический передатчик, модуляция оптического сигнала.
1. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. М: Эко-ТРЕНДЗ, 1998 267с.
2. Пенин П. И., Системы передачи цифровой информации, М.: «Сов. Радио», 1976, 368 с.
3. Волоконно-оптические системы связи на ГТС: Справочник / Б. 3. Берлин, А. С. Брискер, В. С. Иванов - М.: Радио и связь, 1994. - 160 с.
4. Волоконно-оптические системы передачи и кабели: Справочник / И. И. Гроднев, А. Г. Мурадян, Р. М. Шарафутдинов и др. - М.: Радио и связь, 1993. - 264 с.
5. М. Mariani. Волоконно-оптические усилители. Прогноз на 2000-е годы, с. 76-80. - Лазерная техника и оптоэлектроника. Выпуск 1-2, М.: ЦНИИ "Электроника", 1994. - 112с.
6. И. С. Гольдфарб. Развитие техники оптических кабелей: Обзор информа-ции/ ЦНИИ Связи. - М.: ЦНТИ "Информсвязь", 1996. - 84 с.
7. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи: Учебник для ВУЗов / под. ред. Б. В. Попова - М.: Радио и связь, 1996. - 200 с.
8. All-Optical Networking Consortium - WDM Slide Presentation, 1996, http://www. ll.mit.edu/aon/WDMSIide3B.html
9. Принадлежности для монтажа волоконно-оптических кабелей. Каталог продуктов фирмы NK Cables, 1997. - 55 с.
10. Волоконно-оптическое оборудование и сетевые решения. Проспект № 1-98 фирмы "Вимком-Оптик", Москва, 1998, http://www.vimcom.ru
11. S. B. Alexander. "WDM Network Operation Calls for Close Control of Parame-ters", Lightwave, June, 1997.(pp. 27-32)
12. Терещук Р. М. и др., Полупроводниковые приёмн усилительные устройст-ва, справочник радиолюбителя, Киев: «Наукова думка», 1989, 796с.
Полностью доработана. Защищена на отлично.

Оценка работы: (4.52 / 5, голосов: 12)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
549 руб.
28
Реферат
МИКХиС(Москва)
Заказать помощь
771 руб.
12
Контрольная
Курган
Заказать помощь
549 руб.
23
Реферат
Санкт-Петербургский государственный университет
Заказать помощь
549 руб.
10
Реферат
Москва
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Обеспечение дальней связи на основе цифровых систем передачи данных". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.