• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Курсовая:
Тема:

Макроекономічні наслідки неповної занятості та іх оцінка

Предмет:

Экономика труда

Страниц: 34
Автор: Елена
Цена:
1640  руб.
Вступ

Національна економіка — це сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій і установ, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території. Дія ринкового механізму ґрунтується на досягненні рівноваги між попитом і пропозицією як на окремих ринках, так і в масштабах усього національного ринку. Порушення макроекономічної рівноваги, основою якої є врівноважена взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції, призводить до її нестабільності. Важливим проявом макроекономічної нестабільності є високий рівень безробіття. Безробіття ми розглядаємо як явище, що засвідчує порушення рівноваги, тобто як результат певних макроекономічних коливань. Для тлумачення безробіття як макроекономічного явища наводимо два аргументи. Перш за все наявність безробіття є свідченням недовикористання ресурсів суспільства, а отже, і чинником, що діє в бік зменшення ВВП, сукупної пропозиції. По-друге, безробіття – це, окрім усього, певна кількість людей із меншою платоспроможністю, що спричиняє зменшення сукупного попиту.
Отже, безробіття впливає на макрорівновагу з двох боків: і з боку попиту, і з боку пропозиції. В розвинутій ринковій економіці безробіття зумовлене такими основними причинами: пошуком роботи, негнучкістю заробітної плати, недостатнім сукупним попитом. Розрізняють такі форми безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, інституціональне, добровільне, приховане. Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці, складається з двох частин: природного (нормального) рівня та рівня, що перевищує природний. Величина природного рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинників.
Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний, спричиняє відхилення фактичного ВВП від потенційного (природного) ВВП, що міг би бути створений. Зв'язок між відхиленням рівня безробіття від природного та втратою ВВП відображений у законі Оукена. Закон Оукена розкриває істотний зв'язок між ринком продукту і ринком праці та ще раз нагадує про те, що безробіття є основною проблемою сучасного суспільства. Коли рівень безробіття високий, ресурси використовуються не повністю, значна частина продукту не добирається, доходи населення зменшуються. Неповна зайнятість – біда для економіки, вона є однією з причин макроекономічної нестабільності. Тому держава намагається в рамках антициклічного регулювання досягти рівня повної зайнятості, яка б відповідала пропорціям макроекономічної динаміки. Таке регулювання здійснюється через біржу праці (національну службу зайнятості) в рамках насамперед кейнсіанської макроекономічної моделі.
Актуальність теми: безробіття є однією з найважливіших складових економічних відносин в державі. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна говорити про виконання держаної якихось соціальних зобов'язань, неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток держави, безпечне функціонування суб'єктів господарювання, підвищення добробуту населення, убезпечення різних сфер його життєдіяльності.
Об'єктом дослідження є процеси становлення і стратегічного розвитку українського ринку праці.
Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних засад подолання безробіття в країни в умовах ринкової економіки й обґрунтування підходів до його стратегічного розвитку.
Завдання: вивчити історичні відомості виникнення безробіття; проаналізувати сутність та причини неповної зайнятості; оцінити особливості безробіття в Україні.


1. Рівновага ринку праці та повна зайнятість
1.1 Критерії повної зайнятості та рівновага на ринку праці

Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості. Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність. Зайнятість населення - найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Зайнятість об'єднує виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозв'язків.Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.
Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості.
Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність. Зайнятість населення - найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Зайнятість об'єднує виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозв'язків.
Повна зайнятiсть населення вiдповiдає кiлькiсному (екстен¬сивному) аспекту зайнятостi. Її треба розглядати як зайнятiсть, при якiй пропозицiя робочої сили покривається попитом на неї з боку суспiльного виробництва. Повна зайнятiсть населення пов’язана зі створенням таких матерiально-технiчних і соцiально-економiчних умов, за яких кожному, хто бажає працювати, надається можливiсть брати участь у суспiльному виробництвi. У свою чергу, якiсному (iнтенсивному) аспекту вiдповiдає ефективна зайнятiсть, яка означає такий розподiл трудових ресурсiв у територiальному та галузевому розрiзах, за сферами прикладання працi та видами дiяльностi, який дає змогу в кожний момент одержувати найбiльший прирiст матерiальних i духовних благ i передбачає ефективне використання в трудовому процесi кожного зайнятого.
При повнiй i ефективнiй зайнятостi вирiшуються два завдання: створюється достатня кiлькiсть робочих мiсць i забезпечуються необхiдною кiлькiстю робочої сили пiдприємства i органiзацiї. Перше завдання вiдповiдає iнтересам населення, яке проживає на певнiй територiї, друге — iнтересам

Вступ 2
1. Рівновага ринку праці та повна зайнятість 4
1.1 Критерії повної зайнятості та рівновага на ринку праці 4
1.2 Природне безробіття: критерії та способи оцінки 13
1.3 Зміст закону Оукена 18
2. Оцінка витрат ВВП за законом Оукена 22
Висновки 26
Список використаної літератури 27


1. Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіттям// Фінанси України.-2007.-№12.-с.17-26
2. Деркомстат України. Економіка України за січень – серпень 2009 р./ Держкомстат України//Урядовий кур’єр – 2009.-№178.-с.10
3. Нікифоров П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьбя з безробіттям/ П.О.Нікифоров, А.О. Вольська// Фінанси України.-2008.-№18.-с.22-30
4. Попова В. Статистична оцінка динаміки ВВП в Україні/ В.Попова// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008.-№9.-с.12-15.-Бібліограф.:с.15
5. Румянцев С. Макроекономічний розвиток у першому півріччі 2009 року/ С.Румянцев// Цінні папери вУкраїні.-2009.-30 липня.-;30.-с.29
6. Сіржук.Р. Динаміка макроекономічного розвитку у першому кварталі/ Р.Сіржук// Цінні папери України.-2009.-№16.-с.17
7. Сердюк. О.Ю. Вплив інфляції на рівень добробуту українського суспільства/ О.Ю.Сердюк// Національний вісник БДФА. Економічні науки: збірка наукових праць/ Міністерство фінансів України, Буковинська Державна Фінансова академія; Гол. ред. В.В.Прядко.-Чернівці: Техдрук, 2009.-Вип.1.-с.38-44
8. Безробіття в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / С.І. Ходакевич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 21 с. — укp.
9. Бошня Д.П., Грішкова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. - 3-тє вид. - К.: Знання - Прес, 2002.- 313 с.
10. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навчальний посібник. - К.: КНЕЦ, 2004. - 252с.
11. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / Под ред. Ш. Рамон. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 253 с.
12. Кретова А.В. Організаційно-економічний механізм управління працевлаштуванням незайнятих громадян в державній службі зайнятості / А.В. Кретова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. -- Донецьк, 2008. -- Т. VIII, вип. 87, серія “Державне управління”. -- С. 132-140.
13. Старовойтова Л.И., Золотарёва Т.Ф. Занятость населения и её регулирование: Учебное пособие для студентов высш. Учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 492 с.
14. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К31.
15. Шевчук П. І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2004. - 400 с..: Знання – Прес, 2004. – 615 с.


Курсовая защищена на отлично.
1

Оценка работы: (4.01 / 5, голосов: 9)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
1640 руб.
48
Курсовая
МГУ
Заказать помощь
1640 руб.
36
Курсовая
Московская государственная академия делового администрирования
Заказать помощь
1640 руб.
22
Курсовая
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Заказать помощь
1640 руб.
34
Курсовая
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Макроекономічні наслідки неповної занятості та іх оцінка". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.