• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Дипломная:
Тема:

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ (DRILL_CEREMONIES FM 3-21-5)

Предмет:

Английский язык

Страниц: 50
Автор: Новиков Виктор
Цена:
3840  руб.

ВСТУП

На сьогоднішній день, широке співробітництво у військовій сфері вимагає відповідних знань структури та особливостей міжнародної документації. Інтеграція України у Європейський Союз, НАТО та участь у миротворчих операціях ООН потребує стандартизації у сфері бойових документів, які мають забезпечувати згуртовану роботу між військовим контингентом. Службові та бойові документи є дуже цінним джерелом інформації оскільки інформація, одержана в результаті обробки документів, може зробити суттєвий вплив на прийняття бойового рішення.
Проблемою військового перекладу займались такі науковці: О.Д. Швейцар, Л.Л. Нелюбін, О.А. Дормідонтов, О.О. Васильченко, чиї праці зробили значний внесок в теорію та практику перекладу. Але не дивлячись на те, що загальні підходи до вирішення проблеми галузевого перекладу досить добре вивчені, особливості перекладу конкретного жанру або конкретної групи текстів до сих пір залишається недостатньо вивченою. До цієї групи належать військово-ділові тексти, зокрема статути.
Військові статути – це закони життя кожної армії, кожного утвореного державою воєнізованого формування. Тільки статути та суворе дотримання їхніх приписів перетворюють групу озброєних людей на злагоджений механізм реалізації державної волі, організованого та послідовного виконання завдань та досягнення визначених стратегічних цілей. Адекватність перекладу статутів та правильність їхнього оформлення є дуже важливим фактором для міжкультурної комунікації у військовій сфері.
Актуальність дослідження зумовлена спрямуванням сучасного перекладознавства на встановлення основних рис та специфічності військово-ділових текстів, зокрема статутів, необхідністю подальшого вивчення лексичних та граматичних особливостей перекладу стройового статуту та значущістю досліджуваного питання для вирішення інших питань перекладознавства, зокрема пов’язаних з міжкультурною комунікацією.
Незважаючи на важливість окресленої проблеми та значний інтерес, який проявляється до неї науковцями, окремому питанню про лексико-граматичні особливості перекладу стройового статуту сухопутних військ армії США не поставали у фокусі окремого перекладознавчого дослідження, що і визначає актуальність цього дослідження.
Об'єктом дослідження є чинний стройовий статут сухопутних військ армії США.
Предметом дослідження є лексико-граматичні особливості перекладу стройового статуту.
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра полягає у встановленні лексико-граматичних особливостей перекладу стройового статуту сухопутних військ армії США.
Досягнення цієї мети зумовило виконання таких конкретних завдань:
- встановити принципи класифікації функціональних стилів мови;
- з'ясувати основні риси та специфіку офіційно-ділового стилю, зокрема військово-ділових текстів;
- окреслити жанрові особливості статутів в аспекті перекладу;
- виявити специфіку перекладу стройового статуту сухопутних військ армії США українською мовою.
Матеріалом дослідження слугував чинний стройовий статут сухопутних військ армії США FM 3-21-5 "DRILL_CEREMONIES".
Методи та прийоми дослідження обиралися в залежності від завдань на кожному етапі дослідження.
На пошуково-ознайомлювальному та підготовчому етапах ставилася мета дібрати теоретичну літературу та матеріал для аналізу. Основними методами були метод цілеспрямованої вибірки, узагальнення та систематизації теоретичного матеріалу. Було підібрано наукові джерела, які містили інформацію про функціональні стилі мови, офіційно-діловий стиль, військово-ділові тексти зокрема. Узагальнювалися та систематизувалися погляди вчених на поняття, пов’язані з напрямками дослідження.
На аналітичному етапі широко використовувалися такі методи: лінгвістичного спостереження для з’ясування жанрових особливостей стройових статутів; компонентного та зіставного аналізу для встановлення лексико-граматичних особливостей перекладу стройового статуту сухопутних військ армії США.
Результати аналізу були узагальнені і представлені в кваліфікаційній роботі бакалавра з використанням сукупності прийомів узагальнюючого методу.
Новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено лінгвістичний і перекладацький аналіз чинного стройового статуту сухопутних військ армії США, окреслено жанрові особливості статутів в аспекті перекладу українською мовою.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалу у викладанні таких дисциплін як практика перекладу з основної іноземної мови, військовий переклад, міжкультурна комунікація.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що робота є внеском у розвиток перекладознавства, військової термінології. Робота може слугувати теоретичним підґрунтям подальшого дослідження військової термінології в окремих типах військових текстів.
Апробація результатів проведеного дослідження здійснювалося на підсумковій конференції військово-наукового товариства слухачів, курсантів і студентів Академії внутрішніх військ МВС України 22 березня 2012 р.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних джерел та додатку.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ

1.1. Принципи класифікації функціональних стилів мови

Як правило, стилістичній проблематиці в рамках досліджень з перекладу відводиться одне з провідних місць в лінгвістиці перекладу. Оскільки, функціональна стилістика має багато спільного, як з об'єктом лінгвістичного аналізу, досліджуваних принципів та ефекту вибору так і з використанням мовних засобів для передачі думок та емоцій в різних умовах спілкування. Звідси, з погляду В.М. Комісарова, слідує три основні особливості стилістичних досліджень. По-перше, вони підходять до мови з точки зору відбору її одиниць для виконання визначених функцій. По-друге, функціональний аналіз мовних засобів охоплює всі рівні мови. По-третє, стилістика вивчає функції одиниць різного рівня в їх спільному використанні в різних видах мовної комунікації. Всі ці особливості характерні і для досліджень в аспекті лінгвостилістичного перекладу. Переклад припускає вибір мовних засобів, взаємодія яких забезпечує вираження визначеного змісту в процесі міжмовної комунікації. Тому лінгвостилістичний аналіз перекладу відрізняється комплексним функціональним підходом, при якому мовні явища розглядаються в їх мовленнєвій взаємодії з урахуванням факторів структури, норми та узусу [22, с.117].
ВСТУП.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВО-ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ……………………………..6

1.1. Принципи класифікації функціональних стилів мови……………….6

1.2. Основні риси та специфіка офіційно-ділового стилю…....................14

1.3. Лексичні особливості військово-ділових текстів……………………20

Висновки до розділу 1…………………………………………….......................25

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК США ………………………………………………..27

2.1. Стройовий статут як жанр військового дискурсу……………..…….27

2.2. Характерні лексико-граматичні особливості перекладу

стройового статуту…………………………..……………………......……31

2.2.1. Лексичні особливості………………………………………..31

2.2.2. Граматичні особливості……………………………………..33

Висновки до розділу 2…………………………………………….......................39

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .....................................................................................41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................45

1. Англо-русский военный словарь / Под ред. Г. А. Судзиловского. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1968. – 1063 с.
2. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – 178 с.
3. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М.: Наука, 1978. – 270 с.
4. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка: Учебное пособие. – М.: Наука, 2000. – 255 с.
5. Арнольд И. В Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
6. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Наука, 1990. – С. 34 –40.
7. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
8. Ахманова О.С., Задорнова В.Л. Теория и практика перевода в свете учения о функциональных стилях речи. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. – 223 с.
9. Балабин В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу: автореф. дис. канд. філол. наук. – К.: 2002. – 19 с.
10. Балабін В. В. Спеціальний військовий переклад. – К.: Логос, 2004. – 400 с.
11. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – Москва: Муждунар. Отношения, 1975. – 250 с.
12. Баранник Д. X. Устная монологическая речь: автореф. дисс. д-ра филол. наук. – Киев: 1970. – 24 с.
13. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – Київ: Видавничий центр „Академія", 2004. – 340 с.
14. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: „Вища школа", 1998. – 190 с.
15. Брандес М.П. Стиль и перевод. – М.: Высшая школа, 1988. – 128 с.
16. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. // Под ред. В.И. Герасимова. – М.: Порогресс, 1989. – 310 с.
17. Ванников Ю.В. Понятие адекватности текста и типы адекватности перевода // Уровни текста и методы его лингвистического анализа. – М.: Высшая школа, 1982. – 233 с.
18. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. – М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1955. – 356 с.
19. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Высшая школа, 1986. – 216 с.
20. Володина М.Н. Когнитивно – информационная природа термина (на материале терминологии для средств массовой информации). – М., Высшая школа, 2000. – 250 с.
21. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – Москва: Издательство Наука, 1985. – 228 с.
22. Гальперин И.Р. К проблеме дифференциации стилей речи. – В кн.: Проблемы современной филологии. – М.: Высшая школа, 1965. – 152 с.
23. Гак В.Г., Григорьев Б.Б Теория и практика перевода. – М.: Интердиалект, 2003. – 456 с.
24. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. –К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 368 с.
25. Зильберман Л.И., Разинкина Н.М. Функциональные стили. Лингвометодические аспекты. – Москва: „Наука", 1985. – 214 с.
26. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения, 1980, – 203 с.
27. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1965. – 403с.
28. Комиссаров В.Н Слово о переводе. - М.: Прогрес, 1973. – 160 с.
29. Комиссаров В.Н. — Современное переводоведение. – М.: "ЭТС", 2002. – с.197.
30. Комиссаров В. Н. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 1990. – 310 с.
31. Крупнов В.Н Курс перевода. – М., 1979. – 244 с.
32. Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы ее достижения . - М.: Знание, 1981. –321 с.
33. Лингвистический энциклопедический словарь / За ред. В.Н. Ярцевой. –М.: Советская Энциклопедия, 1990. – 685 с.
34. Левицкая Т.Р., Фитерман A.M. Проблемы перевода: на материале современного английского языка. – М.: Международные отношения, 1976. – 136 с.
35. Лейчик В.М., Шелов С.Д. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод. – М.: Высшая школа, 1989. – 78 с.
36. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. – 237 с.
37. Мороховский А.Н., Воробьева А.Н. Стилистика английского языка, К., Высшая школа, 1984. – 271 с.
38. Нелюбин Л.Л., А.А. Дормидонтов Учебник военного перевода: Английский язык: Спец. Курс / и др. – М.: Воениздат, 1984. – 379 с.
39. Нелюбин Л.Л. Перевод боевой литературы. – Москва: Высшая школа, 1989. – 497 с.
40. Нелюбин Л.Л Перевод боевых документов армии США – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1989. – 270 с.
41. Орлова Г.Д. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. – Тула: Воениздат, 1998. – 175 с.
42. Перевод как лингвистическая проблема: Сб. статей / отв. ред. Н.К. Гарбовский. – М.: Высшая школа, 1982. – 118 с.
43. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. – 84 с.
44. Рущаков В.А. Основания лингвистического перевода и проблемы сопоставления. – Санкт-Петербург: СПбГИЗА, 1996. – 127 с.
45. Сазонов М.Г. Международные культурные связи. Справочник. М.: Высшая школа, 1994. – 173 с.
46. Салмина Л.М., Костичева Л.М. Семантическая структура художественного текста и перевод.//Экспрессивность текста и перевод. – Казань: Дом печати, 1991. – 243 с.
47. Стрелковкий Г.М., Латишев Л.К. Научно-технический перевод. – М.: Высшая школа, 1980. – 132 с.
48. Тюленев С. В. Теория перевода.–М.:"Гардарики", 2004. – 237 с.
49. Фёдоров А.В., Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1983. – 233 с.
50. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – Москва: Высшая Школа, 1973. – 75 с.
51. Asher N., Lascarides A. Logics of Conversation. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 526 p.
52. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 288 p.
53. Brown M.M. The Information Revolution and Development. – London: Development Outreach, 2000. – No. 2. - P. 4-5.
54. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 231 p.
55. Ellis A., Beattie G. The Psychology of Language and Communication. – London: Weidenfeld and Nicolson, 1986. – 374 p.
56. Gardner, W.L. Impression management // Academy of Management Journal. – London, 1988. – №31. – P. 42-65.
57. Grice H.P. Studies in the Way of Words. – Cambridge (Mass): London: Harvard University Press, 1989. – 394 p.
58. Gumperz I. Discourse Strategies. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 198 p.
59. Gundel J.K. On Different Kinds of Focus // Focus: Linguistic, Cognitive and Computational Perspectives. /Ed. by P. Bosch and R. van der Sandt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 293-304.
60. Günther C., Maienborn C., Schopp A. The Processing of Information Structure // Focus: Linguistic, Cognitive and Computational Perspectives. / Ed. by P. Bosch and R. van der Sandt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 18-42.
61. Karaban V.I. Translation from Ukrainian into English. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2003. – 608 p.
62. Kellermann K. Communication: Inherently strategic and primarily automatic // Communication Monographs. – London, 1992. – v.59. – P. 288-300.
63. Newcomb T.M. An Approach to the Study of Communicative Acts // Communication and Culture. – New York, 1966. – P. 24-48.
64. Nunan D. Discourse Analysis. – Harmondsworth: Penguin English Ltd., 1993. – 134 p.
65. Nunan D. Іntroducing Dіscourse Analysis. – London: Penguin Books Ltd, 1993. – 321 p.
66. Scott Michael D., Brydon Steven R. Dimensions of Communication. An Introduction. – California: Mayfield Publishing Company. Mountain View, California, 1997. – 546 p.
67. Smith C.S. Modes of Discourse: The Local Structure of Texts. – Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2004. – 320 p.
68. White J., Mazur L. Strategic Communications Management. Making Public Relations Work. – L.: Wokingham etc., 1995. - 345 p.
69. Webster’s Third new International Dictionary of the English Language. – Unabridged. N.Y., 1967. – 1237 p.
Полностью доработана. Защищена на отлично.
Анотація
Новіков В. С. Лексико-граматичні особливості перекладу стройового статуту (DRILL_CEREMONIES FM 3-21-5): Кваліфікаційна робота бакалавра. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2012. – 48 с.
У роботі встановлено принципи класифікації функціональних стилів мови, з'ясовано основні риси та специфіку офіційно-ділового стилю, окреслено жанрові особливості статутів в аспекті перекладу та виявлено специфіку перекладу стройового статуту сухопутних військ армії США українською мовою.

Аннотация
Новиков В. С. Лексико-грамматические особенности перевода строевого статута (DRILL_CEREMONIES FM 3-21-5): Квалификационная работа бакалавра. – Харьков: Академия внутренних войск МВД Украины, 2012. – 48 с.
В работе установлены принципы классификации функциональных стилей языка, определены основные признаки и специфика официально-делового стиля, очерчены жанровые особенности уставов в аспекте перевода и выявлена специфика перевода строевого устава сухопутных войск армии США на украинский язык.

RESUME
Novikov V. Lexical and Grammatical Peculiarities of Manuals Translation (DRILL_CEREMONIES FM 3-21-5): Bachelor’s Degree Qualification Paper. – Kharkiv: Аcademy of the Interior Troops, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 2012. – 48 p.
This paper deals with lexical and grammatical peculiarities of manuals translation. The author views the principles of classification of language functional styles, overviews the main features and the specificity of business style. The Field Manuals genre features in the aspect of translation and the specificity of the USA Army Field Manuals English-Ukrainian translation are also studied in this work.


Оценка работы: (4.59 / 5, голосов: 13)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
3840 руб.
66
Дипломная
Москва
Заказать помощь
1100 руб.
10
Контрольная
-
Заказать помощь
330 руб.
202
Учебник
Минск
Заказать помощь
549 руб.
28
Реферат
Москва
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ (DRILL_CEREMONIES FM 3-21-5)". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.