• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Курсовая:
Тема:

КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Предмет:

Английский язык

Страниц: 40
Автор: Иван Иванович
Цена:
660  руб.
ВСТУП

Фразеологія як наука виникла лише на початку ХХ століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується.
Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський, В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник, М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.
Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки. В даному дослідженні ми розглядаємо фразеологізми саме під таким кутом зору. Крім того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір, як відомо, має специфічне відображення у людській психіці. В сучасному суспільстві прослідковується тенденція все більшої зацікавленості саме психологічними процесами у мозку людини (про це свідчить розвиток парапсихології, екстрасенсорики та ін.). Тому, на нашу думку, науковий пошук в сфері психолінгвістики досить актуальний.
Наша увага буде зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору. Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір, гр.onima – ім’я).
Об’єктом дослідження є фразеологізми сучасної англійської мови, у структурі яких присутні назви кольорів.
Предметом дослідження є сутність колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови.
Мета дослідження: проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів співвідноситься із їх компонентним складом.
Основні завдання дослідження:
1) з’ясувати, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці;
2) Виявити семантичні можливості даних компонентів фразем у сфері системних зв’язків;
3) Розглянути, якою мірою психологічне трактування кольору відображено у фразеологізмах.
Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до розгляду англійської фразеології як системного явища із властивими їй закономірностями, принцип єдності теорії та практики.
Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення.
Наукова новизна роботи полягає у багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких входять колороніми.
Теоретична значущість полягає в тому, що дана праця є внеском в дослідження мовних одиниць різного рівня, у визначенні типологічних особливостей англійської мови на лексичному рівні.
Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів та списку використаної літератури. У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, визначається наукова новизна, теоретична та практична значущість роботи, вказуються основні методи та методологічна основа дослідження.
В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології, концепт фразеологізму та особливості сприйняття кольору. Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять колороніми. Далі містяться висновки, що підсумують основні положення дослідження.
ЗМІСТВСТУП……………………………………………………………………………3

ЧАСТИНА 1. ПОНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМУ…………...6

1.1. Фразеологія як наука та її предмет дослідження…………………6

1.2. Природа фразеологізмів та їх компонентів………………………10

1.3. Феномен кольору. Особливості сприйняття……………………..12

ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ КОЛОРОНІМИ……………………………………………………...16

2.1 Фразеологізми-порівняння…………………………………………...18

2.2 Фразеологізми-метафори……………………………………………..21

2.3 Фразеологізми-метонімії……………………………………………..30

2.4. Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів…….33

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………37

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….39

ЛІТЕРАТУРА

1) Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування // Мовознавство.- 1987.- №1, с.43-46
2) Аґюстон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. – М., 1982
3) Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня мови // Мовознавство. – 1984. - №5 с.42-47
4) Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1964
5) Алёхина А.И. Идиоматика современного английского языка. – Минск, 1982
6) Алёхина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка. – Минск, 1978
7) Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1963
8) Арнольд О. О цветах нашей жизни // Крестьянка. – 2000. №2с.20-21
9) Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. – Росто-на-Дону, 1964
10) Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике. – М., 1985
11) Ащеулова К. Ты и твой цвет // Детское творчество. – 1998. №3 с.22-23
12) Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. – М., 1961
13) Баранцев К.Г. Англо-український фразеологічний словник. – К., 1969
14) Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. – К., 1978. – Т.3
15) Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів // Мовознавство. – 1975. №4 с.34-40
16) Вибер. Живопись и её средства. – М., 1991
17) Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. – М., 1977
18) Владовская И.С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка. – М., 1970
19) Володарский Л. Цвет божественных энергий // Наука и религия. – 1998. №3 с.24-26
20) Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков. – Харьковский Университет. 1964. - Вып.1
21) Вопросы фразеологии и фразеоматики: Межвузовский сборник научных трудов. Министерство просвещения РСФСР. Московский государственный пед. институт им.Ленина. Под ред. Аракина. – М., 1983
22) Гак В.Г. Фразеология, образность и культура // Советская лексикография. Сборник статей. – М., 1988 с.159-169
23) ГалузинськийВ.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996
24) Ґете И.В. Избранные философские произведения. – М., 1964
25) Груза Н. Тайны цвета // Наука и религия. – 1998. - №7 с.20-22
26) Даниель С.М. Искусство видеть: о творчески способностях
восприятия, о языке линий и красок. – Л., 1990
27) Демський М.Т. Системні зв’язки у сфері фраземіки // Мовознавство – 1991. - №2 с.36-43
28) Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць // Іноземна філологія. – 1994. – Вип. 4 с.8-12
29) Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М., 1978
Курсовая защищена на отлично.
Оценка : 4 (хорошо)

Оценка работы: (4.8 / 5, голосов: 10)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
441 руб.
21
Контрольная
-
Заказать помощь
441 руб.
13
Контрольная
-
Заказать помощь
1100 руб.
60
Курсовая
ПНПУ им. В. Г. Короленко
Заказать помощь
275 руб.
252
Учебник
Москва
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.